GPP i els avantatges de treballar en projectes reals.

L’Escola d’Art i Disseny Arsenal està autoritzada des del curs 2019-2020 a impartir els tres cicles formatius de grau superior de Joieria artística, Gràfica impresa i Gràfica audiovisual incorporant el mòdul de Formació en entorn laboral (Gestió de Projectes Professionals).

En l'era digital, el món del disseny està en constant evolució. La demanda de professionals creatius ha augmentat, i amb això, la importància d'una formació pràctica i orientada a projectes reals s'ha convertit en un factor clau per als estudiants d'escoles de disseny.

El mòdul de gestió de projectes professionals pot preparar als estudiants pel seu futur al món laboral.

1. Aplicació pràctica de coneixements teòrics:

Treballar en projectes reals permet als estudiants aplicar els coneixements teòrics adquirits en classe en situacions de la vida real. Aquesta aplicació pràctica permet als estudiants comprendre millor els conceptes i les habilitats que han après, ja que poden veure directament com s'apliquen en el món real. Això no només enforteix el seu coneixement, sinó que també els proporciona una confiança i una comprensió més profunda dels principis fonamentals del disseny.

2. Desenvolupament de competències tècniques:

Treballar en projectes reals en una escola de disseny permet als estudiants desenvolupar i perfeccionar les seves competències tècniques. Ja sigui utilitzant eines de disseny digital, aprenent a treballar amb equips especialitzats o experimentant amb tècniques i materials innovadors, els estudiants tenen l'oportunitat de posar en pràctica les seves habilitats i adquirir una comprensió més profunda dels processos i eines utilitzades en el món professional del disseny.

3. Col·laboració i treball en equip:

En un entorn de projecte real, els estudiants tenen l'oportunitat de treballar en equips multidisciplinaris, simulant el que seria treballar en un entorn professional. Aquesta experiència fomenta el treball en equip, la col·laboració i la comunicació efectiva. Aprendre a treballar amb altres professionals creatius és essencial per al món del disseny, ja que molts projectes requereixen una combinació de diferents habilitats i perspectives. Treballar en projectes reals en una escola de disseny prepara als estudiants per a aquest tipus de col·laboració i els permet desenvolupar habilitats interpersonals importants.

4. Feedback i millora continua:

Treballar en projectes reals no només proporciona als estudiants una oportunitat per aplicar les seves habilitats, sinó que també els permet rebre retroalimentació constructiva per part dels professors i altres professionals del sector. Aquesta retroalimentació és essencial per al creixement i la millora continua dels estudiants. Els professors i els professionals de l'indústria poden proporcionar orientació experta i suggeriments per a perfeccionar el treball dels estudiants.

5. Creació de portafolis professionals:

reballar en projectes reals en una escola de disseny permet als estudiants crear un portafoli professional amb treballs de qualitat. Aquests projectes poden ser utilitzats com a mostra de les seves habilitats i experiències en el moment de buscar feina o presentar-se a oportunitats professionals. Els projectes reals demostren la capacitat dels estudiants de treballar en situacions reals, resoldre problemes de disseny i generar resultats tangibles, que són factors clau que els reclutadors i els clients busquen en professionals del disseny.

6. Networking i oportunitats professionals:

Treballar en projectes reals en una escola de disseny brinda als estudiants l'oportunitat de connectar amb professionals de l'indústria i establir contactes valuosos. Els professors i els professionals que participen en els projectes poden ser una font d'orientació, recomanacions i fins i tot oportunitats de pràctiques o llocs de treball en el futur. Establir una xarxa de contactes en el món del disseny és essencial per a l'èxit professional, i treballar en projectes reals en una escola de disseny és un punt de partida perfecte per a això.

Treballar en projectes reals en una escola de disseny ofereix nombrosos avantatges per als estudiants. Des de l'aplicació pràctica de coneixements teòrics fins al desenvolupament de competències tècniques, la col·laboració en equips, la retroalimentació constructiva i l'oportunitat de crear un portafoli professional, tot contribueix a preparar als estudiants per a l'èxit professional en el camp del disseny. Si aspireu a una carrera en disseny, buscar una escola que ofereixi experiències de treball en projectes reals és una decisió intel·ligent per al vostre futur professional.

GPP: Els avantatges https://arsenal.cat/ Carla
Copyright © 2023 EMA Arsenal