Centre

La creativitat i el desig d'innovació han estat i són qualitats fonamentals en l'exercici de qualsevol professional. L'Escola Municipal d'Art Arsenal ha volgut fer d'aquests valors les directrius de formació dels seus alumnes.

Durant més de quaranta anys de docència, l'Escola ha estat lloc d'aprenentatge i treball, d'experimentació i recerca de nous recursos en el camp de les arts plàstiques i el disseny.

Empreses i institucions, tant públiques com privades, han gaudit dels avantatges que suposa la proximitat d'un centre de creació a la comarca, incorporant idees, dissenys i productes nascuts a l'Escola.

Amb la voluntat de continuar la tasca endegada, de potenciar-la i créixer, treballem per respondre a les noves necessitats de formació, ampliant la oferta d'ensenyaments amb Cicles Formatius de grau mig i superior de les famílies de Comunicació gràfica i Joieria artística

 

EA Municipal Arsenal (08038545) és un centre municipal, i pertany a l'Institut Municipal de Formació, depenent de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Vilafranca.

 

       

Diagnosi

Diagnosi inicial realitzada mitjançant l’eina de la Comissió Europea SELFIE a partir d’una enquesta realitzada entre el professorat, l’alumnat i els membres de l’equip directiu. La participació promig ha estat del 37% sobre una mostra de 210 participants, tot i que per col·lectius, la participació de l’alumnat (13%) ha estat la meitat que la del professorat (33%).

diagnosi digital arsenal

Conclusions per àrea de diagnosi

A. Lideratge

Les preguntes d'aquesta àrea se centren en el paper que exerceix el lideratge en la integració de les tecnologies digitals a nivell de centre educatiu. El procés de diagnosi ha evidenciat mancances en dos ítems: la manca de temps per aprofundir en l’ensenyament digital i la manca de participació de les empreses en l’EDC. Els dos ítems que han obtingut millor valoració han estat la introducció de noves modalitats d’ensenyament (semipresencialitat, coavaluació…) i la gestió de llicències i drets d’autor. La comissió per a la EDC considera que en un context d’ensenyaments professionalitzadors, és fonamental definir i executar mecanismes que permetin una participació activa de les empreses en la definició de l’estratègia digital de centre.

B. Col·laboració i xarxes

Aquesta àrea se centra en les mesures que els centres educatius poden aplicar per promoure una cultura de col·laboració i comunicació per compartir experiències i aprendre de manera efectiva dins i fora de l'organització. En aquesta àrea tots els àmbits estan per sobre de tres punt, malgrat que s’evidencia que hi ha marge de millora en la creació de sinergies entre el professorat que afavoreixin un aprenentatge híbrid.

C. Infraestructura i equips

Els ítems que recull d'aquesta àrea se centren en la infraestructura (p. ex., equips, programari, connexió a Internet). La valoració dels ítems recollits en aquesta àrea és positiva entre els tres col·lectius enquestats; destaca que l’ítem que obté una millor valoració és la possibilitat de portar el propi equipament digital al centre i utilitzar-lo per a les activitats d’aprenentatge. L’altre aspecte que obté una millor puntuació és tot allò relacionat amb la protecció de dades personals i la seguretat. Els dispositius digitals del centre, la seva infraestructura de xarxa o l'assistència tècnica obtenen una valoració mitjana de 4 punts, malgrat que entre el professorat s’evidencia una necessitat més evident de suport que entre l’alumnat.

D. Desenvolupament professional continu

En aquesta àrea destaca que les necessitats de formació del professorat obtenen la mateixa puntuació que les oportunitats de formació que s’ofereixen, pel que podem deduir que és una aspecte que queda compensat. La participació en les activitats de formació obté una qualificació molt alta, i l’aspecte menys valorat és la necessitat de compartir experiències.

E. Pedagogia: suports i recursos

Aquesta àrea se centra en la preparació de l'ús de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge mitjançant l'actualització i la innovació de les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge. Els diferents ítems d’aquesta àrea han obtingut una puntuació mitjana de 4,5 punts pel que considerem que és una de les fortaleses del centre. L’ítem que obté la puntuació més baixa és l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge amb un 3,7

F. Pedagogia: implementació a l’aula

Aquesta àrea se centra en la implementació a l'aula de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge, actualitzant i innovant en les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge. En aquesta àrea, destaquen els ítems de foment de la creativitat, la col·laboració de l’alumnat i els projecte interdisciplinaris amb una puntuació per sobre de 4 punts. L’aspecte menys valorat de mitjana és l'orientació professional amb 3,5 punts.

G. Pràctiques d'avaluació

Aquesta àrea fa referència a les mesures que els centres poden considerar per substituir l'avaluació més tradicional per un conjunt de pràctiques més ampli. En aquesta àrea tots els ítems en situen al voltant dels 4 punts. L’escola utilitza la coavaluació entre alumnes, l’autoavaluació i l’avaluació del professorat. Entre l’alumnat l’ítem més ben valorat és l’Avaluació de les destreses i entre el professorat, l’aspecte que més destaca és l’avaluació de les destreses adquirides i la retroacció per part de professors i companys.

H. Competències digitals de l'alumnat

Aquesta àrea estudia el conjunt d'habilitats, coneixements i actituds que permeten a l'alumnat l'ús desenvolupat, creatiu i crític de les tecnologies digitals. En aquesta àrea, la comissió valora molt positivament els 4,7 punts obtinguts en l’assoliment de destreses professionals. De l’anàlisi de les febleses i fortaleses identificades durant el procés de diagnosi, la comissió dedueix que no existeixen mancances greus en l’àmbit de competència digital i tecnològica entre l’alumnat i professorat del centre ni dèficits en l’estructura digital de centre.


Conclusions del procés de DIAGNOSI

Febleses

Els aspectes que estan per sota de 3 punts pertanyen a l’àrea de lideratge i a l’àrea d’infraestructura:

  • La manca d’equipament informàtic que l’alumne pugui prendre a casa (1,3)
  • La manca de participació de les empreses amb les quals col·laborem en la definició de l'EDC (2,3)
  • La manca de temps per part del professorat per tal de millorar el mètode d’ensenyament amb tecnologies digitals (2,6)
  • L’alumnat i el professorat no tenen accés a una base de dades on consultar les empreses on fer pràctiques i d’altres possibilitats de formació. Aquest és l’únic ítem que l’alumnat ha valorat per sota de 3 punts (2,7)
Fortaleses

Les fortaleses (aspectes que estan per sobre de 4,5 punts) estan relacionades amb les àrees d’Infraestructura i equips, l’àrea de pedagogia, la competència digital i la utilització d’eines digitals per fomentar la creativitat de l’alumnat.

  • Protecció de dades i seguretat (4,8)
  • La comunicació digital, els recursos digitals en línia (4,8)
  • L’adquisició de destreses digitals per al desenvolupament professional de l’alumnat (4,7)
  • L’ús d’eines digitals per fomentar la creativitat (4,6)
  • L’ús de tecnologia en projectes interdisciplinaris (4,6)

Amb tot, identifiquem la necessitat de millora en un seguit d’àmbits definits com a OBJECTIUS de millora a curt termini.


OBJECTIUS

A partir de l’anàlisi dels indicadors, la comissió ha fixat els següents objectius de millora:

PRIMER: Definir d’un protocol d’acollida digital que inclogui la informació a les famílies sobre la necessitat de disposar d’equipament informàtic propi tal i com queda recollit al PEC

SEGON: Elaborar el protocol de funcionament digital del professorat

TERCER: Involucrar les empreses en la definició de la EDC mitjançant enquestes que ens permetin conèixer la valoració que en fan les empreses.

QUART: Generar espais en el claustre que permetin l’intercanvi d’experiències del professorat relacionades amb les tecnologies digitals.

CINQUÈ: Impulsar una base de dades de proveïdors d’empreses amb borses de treball per a facilitar la inserció al món laboral de l’alumnat, vinculada a la borsa de treball del servei d’ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca.

 

Els orígens de l'escola

L'Escola d'Art Arsenal va néixer l'any 1971, a Sant Sadurní d'Anoia per iniciativa d'un grup de professionals de les arts i el disseny, i el suport incondicional de Mn.Aragonés i la parròquia de Sant Sadurní.

Amb el nom d'Escola d'Art 71, els primers cursos s'impartiren als locals de "La Llar" de Sant Sadurní, sota l'orientació i assessorament pedagògic de l'Escola Massana de Barcelona, dirigida aleshores per Lluís M. Güell.
Són anys en què, tot i les dificultats, l'Escola defineix el que ha de ser la seva vocació i projecte de futur: formar professionals competents i reconeguts en les diverses especialitats de les Arts Plàstiques i el Disseny.

El 1978 l'Escola assolí el reconeixement oficial com a Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics en les especialitats de Disseny Gràfic, Procediments Pictòrics, Esmalts, Joieria i Ceràmica.

El reconeixement per part del Ministeri d'Educació, va permetre oferir la titulació oficial de Graduat en Arts i oficis Artístics, a la vegada que vinculava acadèmicament l'Escola a l'Escola Llotja de Barcelona.

L'any 1982, les necessitats creixents d'espai i l'abast comarcal del projecte, aconsellaren traslladar l'Escola a Vilafranca on, a partir de 1985, ocupà l'actual seu al carrer de la Parellada.

 

Període LOGSE

La reforma de Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu de 1992 (LOGSE) i la conseqüent desaparició dels estudis d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, feu que el 1999 l'Escola iniciés un procés de transformació per adaptar-se a la nova ordenació dels ensenyaments artístics.

La necessitat de replantejar els objectius de l'Escola en base al nou Mapa Escolar proposat pel Departament d'Ensenyament, potencià la vocació d'ésser quelcom més que un centre de formació; ençà de la seva fundació, l'Escola d'Art havia volgut ésser lloc de reflexió, estímul i promoció de l'activitat artística.

Amb aquesta voluntat, el 1999 es va crear el projecte ARSENAL d'activitats artístiques, concebut com a transformació de l'Escola i alhora com a continuïtat de la activitat artística promoguda durant quaranta anys de docència.

ARSENAL integra en un únic ens l'Escola d'Art, el Servei d'Informació i Documentació i el Servei d'Activitats a fi de crear una entitat oberta i flexible capaç de generar nous recursos formatius, impulsar la creació de projectes artístics així com fer viables les propostes existents.

Amb aquesta darrera transformació, l'Ajuntament de Vilafranca assumia plenament la titularitat de l'Escola amb la voluntat de convertir-la en una plataforma activa i propera per a l'activitat artística a la comarca.

 

Trasllat de l'escola als Trinitaris

Amb el trasllat de l'escola a l'antic convent del Trinitaris es va consolidar la projecció de futur del centre. Els nous espais varen permetre ampliar l'oferta educativa de l'escola amb nous cicles de grau mitjà i completar el currículum de les quatre famílies d'especialitat de l'escola: ceràmica, disseny gràfic, joieria i pintura.

Des d'aleshores, l'escola ha seguit creixent incorporant el programa de formació continuada reCursos d'especialitat, adreçat a professionals i impartit per reconeguts especialistes d'arreu; i ha treballat per acostar les arts plàstiques als infants amb el programa d'activitats extraescolars reCursos per emportar que permet portar les especialitats de l'escola als centres escolars de tota la comarca.

La participació en els programes d'intercanvi europeus ERASMUS i LEONARDO ha permès als nostres alumnes i professors ampliar la seva formació en diversos centres i empreses d'arreu de la unió europea, entre els que destaca la col·laboració amb l'escola Jaschik Almos de Budapest, a Hongria.

Des de gener de 2014, l'Institut Municipal de Formació, depenent de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ha assumit la gestió integral del centre i l'ha integrat en l'estructura i el funcionament municipal.

Hem renovat l'oferta, els espais i els equipaments per respondre a les necessitats derivades de la implantació la Llei d'Ordenació Educativa espanyola (LOE, 2012). L'escola ha crescut amb dues noves especialitats gràfiques i ha consolidat l'oferta de formació en joiera artística, convertida en un centre de referència a nivell nacional.