INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS

Provés d'accés curs 2023-2024

Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Superior

 

 

Inscripcions a les proves d'accés de GM i GS:

 • Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023 (fins a les 23:59 h).
 • Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h).

 

Per cicles de Grau Mitjà:

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 31 de març de 2023
 • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: de l'11 al 24 de d'abril de 2023

 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 26 d'abril de 2023

 • Dates de les proves:
  • Part comuna: 3 de maig de 2023 a les 16 h
  • Part específica: 4 de maig de 2023 a les 16 h

Qualificacions provisionals: a partir del 16 de maig de 2023

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 17 al 19 de maig de 2023

Qualificacions definitives: a partir del 23 de maig de 2023

 

Per cicles de Grau Superior:

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir de l'11 d'abril de 2023
 • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 12 al 25 d'abril de 2023
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'abril de 2023
 • Dates de les proves:
  • Part comuna: 23 de maig de 2023 a les 16 h
  • Part específica: 24 de maig de 2023 a les 16 h

Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 12 de juny de 2023

Qualificacions definitives: a partir del 15 de juny de 2023
 

Qui necessita fer les proves d'accés?

Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d'accés, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l'últim curs d'un d'aquests títols també poden fer la prova i han d'acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

Les persones que no tenen el títol de batxillerat han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica. En aquest cas, es poden inscriure a la prova les persones que tenen 19 anys o més (o els compleixen l'any 2022).

 

PROVA D’ACCÉS (part específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents: 

 • Títol universitari.
 • Títol de batxillerat (no artístic).
 • Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o  d'ensenyaments esportius. 
 • Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a  grau superior d’ensenyaments esportius.
 • Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Acreditació de la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
 • Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

PROVA D’ACCÉS (part comuna i específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part comuna i específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels  requisits següents:

 • Títol de tècnic/a de qualsevol cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’arts gràfiques, o bé d'un cicle de formació professional inicial de la família d'edificació i obra civil  (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera) o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D) i que hagi complert els 18 anys o els compleixi l’any en curs.
 • Sense titulació i que hagi complert els 19 anys o els compleixi l’any en curs.

 

No necessites fer la prova d'accés si estàs en possessió d'algun dels títols següents:

 • Prova d’accés superada a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental. 
 • Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments; arquitectura o enginyeria tècnica en disseny industrial. 
 • Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de les següents: dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura audiovisual o història de l'art.
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D).
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

 

 

 

 

 

Proves d'accés curs 2023-2024 https://arsenal.cat/ Carla
Copyright © 2023 EMA Arsenal