Accés als cicles: Noticies relacionades

Oberta la inscripció a les Proves d'accés, convocatòria extraordinaria, pel curs 2024-2025 (part específica)

  Inscripcions a les proves d'accés de GM i GS: Període d'inscripcions:...

Accés als cicles d'arts plàstiques i disseny. Grau superior

Accés directe als ensenyaments

Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:

 • - Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d’arts o l’artístic experimental.
 • - Títol de batxiller o batxillera d’altres modalitats si s’han cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques de la modalitat d’arts.
 • - Títol de tècnic/a d’arts plàstiques i disseny.
 • - Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • - Títol de tècnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.
 • - Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
 • - Títol superior (diplomatura) d’Arts Plàstiques o títol superior de Disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
 • - Títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • - Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional.

Accés amb prova específica

Han de realitzar només la part específica les persones que tenen el títol de:

 • - Títol de batxiller o batxillera;
 • - Títol de tècnic o tècnica de formació professional;
 • - Han superat la prova d’accés al grau superior de formació professional.
Accés amb prova comuna + específica

Les persones que NO tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau superior; per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Accés als cicles d'arts plàstiques i disseny. Grau mitjà

Accés directe als ensenyaments

Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:

 • - Títol de tècnic/a o de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • - Títol de tècnic/a de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d’accés.
 • - Títol i acreditació que permeti l’exempció de la prova específica de grau superior.
 • - Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics (plans d’estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986).
 • - Resolució d’exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional.
Accés amb prova específica

Han de realitzar només la part específica les persones que tenen el títol de:

 • - Títol de graduat o graduada en ESO o equivalents.
 • - Han superat la prova d’accés a grau mitjà de formació professional.

Si s’està cursant l’últim curs d’algun dels títols que donen accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i encara no es disposa de les qualificacions corresponents, es pot fer la inscripció a la prova específica i presentar-s’hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, cal acreditar que s’ha obtingut la titulació acadèmica.

Accés amb prova comuna + específica

Les persones que NO tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau mitjà. Per poder-la fer han de tenir 17 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.