Diagnosi

Diagnosi inicial realitzada mitjançant l’eina de la Comissió Europea SELFIE a partir d’una enquesta realitzada entre el professorat, l’alumnat i els membres de l’equip directiu. La participació promig ha estat del 37% sobre una mostra de 210 participants, tot i que per col·lectius, la participació de l’alumnat (13%) ha estat la meitat que la del professorat (33%).

diagnosi digital arsenal

Conclusions per àrea de diagnosi

A. Lideratge

Les preguntes d'aquesta àrea se centren en el paper que exerceix el lideratge en la integració de les tecnologies digitals a nivell de centre educatiu. El procés de diagnosi ha evidenciat mancances en dos ítems: la manca de temps per aprofundir en l’ensenyament digital i la manca de participació de les empreses en l’EDC. Els dos ítems que han obtingut millor valoració han estat la introducció de noves modalitats d’ensenyament (semipresencialitat, coavaluació…) i la gestió de llicències i drets d’autor. La comissió per a la EDC considera que en un context d’ensenyaments professionalitzadors, és fonamental definir i executar mecanismes que permetin una participació activa de les empreses en la definició de l’estratègia digital de centre.

B. Col·laboració i xarxes

Aquesta àrea se centra en les mesures que els centres educatius poden aplicar per promoure una cultura de col·laboració i comunicació per compartir experiències i aprendre de manera efectiva dins i fora de l'organització. En aquesta àrea tots els àmbits estan per sobre de tres punt, malgrat que s’evidencia que hi ha marge de millora en la creació de sinergies entre el professorat que afavoreixin un aprenentatge híbrid.

C. Infraestructura i equips

Els ítems que recull d'aquesta àrea se centren en la infraestructura (p. ex., equips, programari, connexió a Internet). La valoració dels ítems recollits en aquesta àrea és positiva entre els tres col·lectius enquestats; destaca que l’ítem que obté una millor valoració és la possibilitat de portar el propi equipament digital al centre i utilitzar-lo per a les activitats d’aprenentatge. L’altre aspecte que obté una millor puntuació és tot allò relacionat amb la protecció de dades personals i la seguretat. Els dispositius digitals del centre, la seva infraestructura de xarxa o l'assistència tècnica obtenen una valoració mitjana de 4 punts, malgrat que entre el professorat s’evidencia una necessitat més evident de suport que entre l’alumnat.

D. Desenvolupament professional continu

En aquesta àrea destaca que les necessitats de formació del professorat obtenen la mateixa puntuació que les oportunitats de formació que s’ofereixen, pel que podem deduir que és una aspecte que queda compensat. La participació en les activitats de formació obté una qualificació molt alta, i l’aspecte menys valorat és la necessitat de compartir experiències.

E. Pedagogia: suports i recursos

Aquesta àrea se centra en la preparació de l'ús de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge mitjançant l'actualització i la innovació de les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge. Els diferents ítems d’aquesta àrea han obtingut una puntuació mitjana de 4,5 punts pel que considerem que és una de les fortaleses del centre. L’ítem que obté la puntuació més baixa és l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge amb un 3,7

F. Pedagogia: implementació a l’aula

Aquesta àrea se centra en la implementació a l'aula de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge, actualitzant i innovant en les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge. En aquesta àrea, destaquen els ítems de foment de la creativitat, la col·laboració de l’alumnat i els projecte interdisciplinaris amb una puntuació per sobre de 4 punts. L’aspecte menys valorat de mitjana és l'orientació professional amb 3,5 punts.

G. Pràctiques d'avaluació

Aquesta àrea fa referència a les mesures que els centres poden considerar per substituir l'avaluació més tradicional per un conjunt de pràctiques més ampli. En aquesta àrea tots els ítems en situen al voltant dels 4 punts. L’escola utilitza la coavaluació entre alumnes, l’autoavaluació i l’avaluació del professorat. Entre l’alumnat l’ítem més ben valorat és l’Avaluació de les destreses i entre el professorat, l’aspecte que més destaca és l’avaluació de les destreses adquirides i la retroacció per part de professors i companys.

H. Competències digitals de l'alumnat

Aquesta àrea estudia el conjunt d'habilitats, coneixements i actituds que permeten a l'alumnat l'ús desenvolupat, creatiu i crític de les tecnologies digitals. En aquesta àrea, la comissió valora molt positivament els 4,7 punts obtinguts en l’assoliment de destreses professionals. De l’anàlisi de les febleses i fortaleses identificades durant el procés de diagnosi, la comissió dedueix que no existeixen mancances greus en l’àmbit de competència digital i tecnològica entre l’alumnat i professorat del centre ni dèficits en l’estructura digital de centre.


Conclusions del procés de DIAGNOSI

Febleses

Els aspectes que estan per sota de 3 punts pertanyen a l’àrea de lideratge i a l’àrea d’infraestructura:

  • La manca d’equipament informàtic que l’alumne pugui prendre a casa (1,3)
  • La manca de participació de les empreses amb les quals col·laborem en la definició de l'EDC (2,3)
  • La manca de temps per part del professorat per tal de millorar el mètode d’ensenyament amb tecnologies digitals (2,6)
  • L’alumnat i el professorat no tenen accés a una base de dades on consultar les empreses on fer pràctiques i d’altres possibilitats de formació. Aquest és l’únic ítem que l’alumnat ha valorat per sota de 3 punts (2,7)
Fortaleses

Les fortaleses (aspectes que estan per sobre de 4,5 punts) estan relacionades amb les àrees d’Infraestructura i equips, l’àrea de pedagogia, la competència digital i la utilització d’eines digitals per fomentar la creativitat de l’alumnat.

  • Protecció de dades i seguretat (4,8)
  • La comunicació digital, els recursos digitals en línia (4,8)
  • L’adquisició de destreses digitals per al desenvolupament professional de l’alumnat (4,7)
  • L’ús d’eines digitals per fomentar la creativitat (4,6)
  • L’ús de tecnologia en projectes interdisciplinaris (4,6)

Amb tot, identifiquem la necessitat de millora en un seguit d’àmbits definits com a OBJECTIUS de millora a curt termini.


OBJECTIUS

A partir de l’anàlisi dels indicadors, la comissió ha fixat els següents objectius de millora:

PRIMER: Definir d’un protocol d’acollida digital que inclogui la informació a les famílies sobre la necessitat de disposar d’equipament informàtic propi tal i com queda recollit al PEC

SEGON: Elaborar el protocol de funcionament digital del professorat

TERCER: Involucrar les empreses en la definició de la EDC mitjançant enquestes que ens permetin conèixer la valoració que en fan les empreses.

QUART: Generar espais en el claustre que permetin l’intercanvi d’experiències del professorat relacionades amb les tecnologies digitals.

CINQUÈ: Impulsar una base de dades de proveïdors d’empreses amb borses de treball per a facilitar la inserció al món laboral de l’alumnat, vinculada a la borsa de treball del servei d’ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca.

Estratègia digital de centre https://arsenal.cat/ Carla
Copyright © 2023 EMA Arsenal