INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS DE SETEMBRE (part específica)

Provés d'accés curs 2023-2024

Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Superior

Documentació necessària

 • Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.
 • DNI o documentació equivalent.
 • Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin. 

Per cicles de Grau Mitjà:

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 12 de setembre de 2023
 • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 13 al 26 de setembre de 2023
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 28 de setembre de 2023
 • Data de la prova:

 Qualificacions provisionals: a partir del 3 d'octubre de 2023

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 4 al 6 d'octubre de 2023

Qualificacions definitives: a partir del 10 d'octubre de 2023
 

Per cicles de Grau Superior:

 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 12 de setembre de 2023
 • Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 13 al 26 de setembre de 2023
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 28 de setembre de 2023
 • Data de la prova:

Qualificacions provisionals: a partir del 3 d'octubre de 2023

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 4 al 6 d'octubre de 2023

Qualificacions definitives: a partir del 10 d'octubre de 2023
 
 

Qui necessita fer les proves d'accés?

Les persones que tenen el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes d'accés, només han de fer la part específica de la prova. Les persones que es troben a l'últim curs d'un d'aquests títols també poden fer la prova i han d'acreditar que tenen la titulació en el procés de matrícula.

 

PROVA D’ACCÉS (part específica)

Caldrà que realitzin una prova d'accés (part específica) els aspirants que acreditin estar en possessió de qualsevol dels requisits següents: 

 • Títol universitari.
 • Títol de batxillerat (no artístic).
 • Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o  d'ensenyaments esportius. 
 • Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, o de la prova general d'accés a  grau superior d’ensenyaments esportius.
 • Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Acreditació de la superació del curs de formació específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior o del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.
 • Acreditació de la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o de l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

 

 

No necessites fer la prova d'accés si estàs en possessió d'algun dels títols següents:

 • Prova d’accés superada a un cicle de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol de batxillerat d’arts o artístic experimental. 
 • Llicenciatura en belles arts, o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments; arquitectura o enginyeria tècnica en disseny industrial. 
 • Títol de batxillerat (no artístic) si s'han cursat 3 matèries de les següents: dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura audiovisual o història de l'art.
 • Títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.
 • Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
 • Títol de tècnic/a superior de formació professional de la família d'edificació i obra civil (per a l'accés als cicles de projectes i obres de decoració i d'arquitectura efímera), o de les famílies d'imatge i so i d'arts gràfiques (per a l'accés al cicle de gràfica audiovisual, perfil professional infografia 3D).
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

 

 

 

 

 

Proves d'accés curs 2023-2024_setembre https://arsenal.cat/ Carla
Copyright © 2023 EMA Arsenal