Formació reglada

Referència normativa que regula el currículum.

Pla docent: Matèries, assignatures, mòduls, unitats formatives, unitats de programació (contingut i valor en ECTS)

Equivalència a altres estudis 

Cursos de preparació a l'accés

Els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny s'estructuren en cicles de Grau mitjà i Grau superior, i tenen la consideració d'Ensenyaments secundaris post-obligatoris.

Per accedir-hi cal disposar del Graduat en Ensenyament secundari per als cicles de grau mitjà, i del títol de batxillerat per al cicles de grau superior.

Aquells que no disposeu de titulació, podeu accedir-hi també a través de les provés d'accés als Cicles d'Arts Plàtiques i Disseny que convoca anualment el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit trobareu una taula amb les diferents opcions d'accés. No totes les opcions d'accés hi són contemplades, si la vostra situació no hi és reflectida, adreceu-vos a l'escola des d'aquí

Podeu consultar les preguntes més freqüents sobre els ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicles formatius de grau mitjà

Estudiants amb titulació:

ESO:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar.

Cicle formatiu de grau mitjà o superior:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden exempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 17 anys: poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Cicles formatius de grau superior

Estudiants amb titulació:

Batxillerat artístic:  accés directe.

Batxillerat (qualsevol altra modalitat): poden accedir superant una prova específica d'accés en el centre on vulgui cursar els seus estudis.

Cicle formatiu de grau superior: poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden exempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 19 anys:  poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  (Inclou els aspirants que compleixin 19 anys durant l'any de realització de la prova)

Normativa

  • Resolució ENS/367/2013, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2013-2014. (DOGC núm. 6326, de 1.3.2013)

Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles

El curs garanteix la preparació adient per superar les proves d'accés als cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i la part comuna de les proves d'accés a Formació Professional Específica o d'Esports

L'oferta formativa abraça els mòduls corresponents a la part comuna de la prova (llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques) i també les assignatures específiques del currículum d'arts plàstiques.

La qualificació obtinguda al curs es multiplicarà per 0,20 punts i s'afegirà a la qualificació de la prova d'accés. Per tant, la superació del curs afegeix un mínim de 1 punt a la nota obtinguda a l'examen d'accés.

Per a qualsevol dubte sobre el curs adreceu-vos a la secretaria del centre

 

Cicles formatius de grau mitjà

Estudiants amb titulació:

ESO:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar.

Cicle formatiu de grau mitjà o superior:  poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden excempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 17 anys: poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica)convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Cicles formatius de grau superior

Estudiants amb titulació:

Batxillerat artístic:  accés directe.

Batxillerat (qualsevol altra modalitat): poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulgui cursar els seus estudis.

Cicle formatiu de grau superior: poden accedir superant una prova d'accés específica en el centre on vulguin estudiar. (Queden excempts els alumnes que hagin cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny).

Majors de 19 anys:  poden accedir mitjançant la prova d'accés (general + específica) convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  (Inclou els aspirants que compleixin 19 anys durant l'any de realització de la prova)

 

 

Subcategories

Cicles de joieria artística